0

Shri Ganesha Chalisa (2nd)

Chalisa

Chalisa came from word “chalis”, which means forty in hindi, just like the Sonnet (14 lines) and the Limerick (5 lines) in English or Venba (4 lines) and Kuralpa (2 lines) in Tamil. There are exactly forty Chopaayis (verses) in Chalisa. There might be some couplets in the beginning and or at the end of the collection. Chalisa involves the deity’s life and his divine properties. The acts and deeds of deities are recalled in these verses to aid the devotee to meditate on righteous and noble qualities.

Shri Ganesha Chalisa has forty verses, one couplet in the beginning and two at the end of the collection. It is written in Awadhi. Two stories are famous related to lord Ganesha and we can find two chalisa too. Find below the second one.

Shri Ganesha Chalisa

॥Doha॥

Jai Ganpati Sadgun sadan, Kavivar Badan Kripal।
Vighan Haran Mangal Karan, Jai Jai Girija laal॥

॥Chopaayi॥

Jai Jai Jai Ganpati Ganraju।
Mangal Bharan Karan Shubh Kaju॥1॥
Jai Gajbadan Sadan Sukhdata।
Vishav Vinayak Budhi Vidhata॥2॥
Vakra Tund Suchi Shund Suhavn।
Tilak Tripund Bhaal Man Bhavan॥3॥
Ardh Chandra Mastak Par Sohe।
Chavi Lakhi Sur Nr Muni Man Mohe॥4॥
Rajat Mani Muktan Ur Mala।
Swaran Mukut Shir Nayan Vishala॥5॥
Pustak Pani Kuthhar Trishulam।
Modak Bhog Sugandhit Fulam॥6॥
Sundar Pitambar Tan Sajit।
Charan Paduka Muni Man Rajit॥7॥
Dhani Shiv Suvan Shadanan Bhrata।
Gauri Lalan Vishav vikhyata॥8॥
Riddhi Siddhi Tav Chamwar Sudhare।
Mushak Vahan Sohat Dware॥9॥
Kaho Janam Shubh Kathaa Tumhari।
Ek Samay Giriraj Kumari॥10॥
Banyo Badan Mail Ki Murti।
Ati Chhabi vant Mohini Surati॥11॥
So Dvare Dyodhi Par Layi।
Dvarpal Kari Tumhi Bithai॥12॥
Asur Ek Shiv Rup Banave।
Chhal Karan Hit Ghat Lagave॥13॥
Tahi Samay Shankar Bhi Ayo।
Bin Pahichan Jan Nahi Payo॥14॥
Puch hin Shiv Tum Kehi Ke Lala।
Bolat Bhe Tum Bachan Rasala॥15॥
Main Girija Sut Tumhi Batavat।
Binu Chinhe Kou Jaan Na Pavat॥16॥
Bhavan Dharo Jani Panv Ubhari।
Ahai Kaun Pahichan Tumhari॥17॥
Aavhin Matu Bujhi Tab Jao।
Balak Se Jani Rari Badhao॥18॥
Dharyo Shambhu Jab Panv Agari।
Machyo Turat Sarbar Tab Bhari॥19॥
Tatkshan Kachhu Shanka Ur Dhaari।
Shiv Trishul Bhul Vash Mari॥20॥
Sirsa Phool Sam Shir Kati Gay oo।
Chat Udi Gagan Lop Tahan Bhay oo॥21॥
Shambhu Gaye Jab Bhavan Manjhari।
Baithi Jahan Giriraj Kumari॥22॥
Kahan Lage Shiv Man Sakuchai।
Kaho Sati Sut Kahan Te Jaye॥23॥
Turathi Katha Pragat Bhai Sari।
Karin Soch Girija Man Bhari॥24॥
Kiyo Na Bhal Swami Tum Jao।
Lao Suvan Jahan Se Pao॥25॥
Chale Turat Suni Shiv Bigyaani।
Chat Ik Hasti Ke Shir Aani॥26॥
Dhar Upar Thaapit Kar Dinhe।
Pran Vayu Sanchalan Kinhe॥27॥
Nam Ganesh Shambhu Tab Kinhe।
Banahu Budhi Nidhi As Var Dinhe॥28॥
Pratham Pujay Tum Ho Sukh Data।
Ati Shuchi Vidya Buddhi Sugyata॥29॥
Nam Tumhar Pratham Lai Koyi।
Karaj Karai Sakal Sidhi Hoi॥30॥
Tum Sumirat Sukh Sampatti Nana।
Tumhe Bisare Nahin Kalyana॥31॥
Tumharo Shaap Aaj Jag Ankit।
Chauth Myank Bhayo Aklankit॥32॥
Buddhi Pariksha Tuhi Shiv Kinha।
Prithvi Kar Pradakshina Linha॥33॥
Chale Shadanan Bhumi Bhulayi।
Rache Baithi Tum Buddhi Upayi॥34॥
Ram Nam Likhi Mahi Par Anka।
Saat Bhanvar Di Kari Na Shanka॥35॥
Dhan Ganesh Kah Shiv Man Harse।
Nabh Te Suran Suman Bahu Varse॥36॥
Tumharo Mahima Buddhi Badayi।
Shesh Sahas Mukh Sake N Gaai॥37॥
Mai Mati Heen Mleen Dukhari ।
Kar hun Kaun Vidhi Vinay Tumhari ॥38॥
Bhajat Ram Sundar Prabhu Dasa ।
Jag Prayag Kakra Durvasa ॥39॥
Ab Prabhu Dya Deen Par Kije ।
Apni Bhakti Shakti Kachu Dije॥40॥

॥Doha॥

Shri Ganesh Yeh Chalisa, Paath Karai Dhari Dhyan।
Nit Nav Mangal Grih Lahe, Mile Jagat Sanman॥
Dui Sahastra Das Vikrami Krishan Bhadra Tithi Gank।
Puran Chalisa Bhayo, Sundar Bhakti Abhank॥

http://firedeco.com/shri-ganesha-chalisa-1st

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *